Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Nekla

organizator:

Gmina Nekla

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Nekla

Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 dla ucznia / słuchacza zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Nekla, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego
1. Uczniowie szkół publicznym i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
4 Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku oraz udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia / słuchacza, w której dochód netto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł.

Wymagane dokumenty

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

1. z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenie,
2. z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopia umowy, kserokopia rachunku lub oświadczenie;
3. z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – kserokopia odcinka świadczenia, kserokopia decyzji o przyznaniu i wysokości świadczenia lub oświadczenie,
4. z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie,
5. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,

 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

1. działalność na zasadach ogólnych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie,
2. działalność w formie uproszczonej – kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie,
3. działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
4. działalność w formie karty podatkowej – kserokopia decyzji o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

 • kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, kserokopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • w przypadku korzystania z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Sposób realizacji

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Rachunki/faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę. Dowody księgowe, na podstawie których będą refundowane koszty poniesione w związku z nauką ucznia, powinny :

 • pochodzić z roku szkolnego 2014/2015,
 • potwierdzać uprawnione wydatki edukacyjne

Dokumenty księgowe powinny zawierać między innymi: numer, datę wystawienia, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej dokument. Dowody księgowe muszą być poprawne pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym. Przedłożone do refundacji oryginały dowodów księgowych pozostają w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

Informacje pochodzą ze strony turystyka.nekla.eu

Kontakt

Gmina Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla


www.nekla.eu