Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Nawojowa

organizator:

Gmina Nawojowa

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Nawojowa

Do 15 września – osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej oraz po 15 sierpnia w Urzędzie Gminy – pokoju nr 28.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień)
nie może przekroczyć 456,00 zł.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć:   
•    zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto, uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (za miesiąc sierpień);
•    kopia odcinka renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
•    kopia składki KRUS za III kwartał;
•    zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej;
•    W przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów;
•    kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
•    zaświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów na rzecz osób w  rodzinie( kopia wyroku sadowego zasądzająca alimenty);
•    w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny- zaświadczenie o wystawione przez szkołę potwierdzające uczęszczanie do szkoły;
•    w przypadku studiujących członków rodziny- zaświadczenie wystawione przez uczelnię;
•    ksero nakazu płatniczego.
Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego w URZĘDZIE GMINY – pokój nr 29 – PARTER

Informacje pochodzą ze strony www.nawojowa.pl

Kontakt

Gmina Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa


www.nawojowa.pl