Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Marklowice

organizator:

Gmina Marklowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia szkolne 2014/2015 – Gmina Marklowice

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2014 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15 października 2014 r. – wnioski do pobrania w siedzibie OPS w Marklowicach (pokój 117) lub na stronie.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę         w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

WNIOSEK
Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:
– pełnoletniego ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego,
– odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa                  w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16.12.2004 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się   o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 456,00 zł netto. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

1). zaświadczenia o dochodach
2). oświadczenie w sprawie otrzymywania alimentów
3). oświadczenie o miejscu zamieszkania
4). dochód z powierzchni użytków rolnych od 1 h przeliczeniowego

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w OPS Marklowice budynek Urzędu Gminy pokój nr 117. Informacji na temat stypendiów szkolnych udziela pracownik Lidia Banaś, tel. (032) 4550684.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego, jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony marklowice.pl

Kontakt

Gmina Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice


marklowice.pl