Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2013/2014 – Urząd Miejski w Kolbuszowej

organizator:

Urząd Miejski w Kolbuszowej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Urząd Miejski w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej przyznaje stypendia szkolne na rok 2013/2014.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia oraz jego rodziców,
 • miejsce zamieszkania ucznia,
 • dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o miesięcznej wysokości dochodów na jedną osobę w rodzinie oraz zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego dochodu w rodzinie. Potwierdzeniem wysokości dochodu będą w szczególności zaświadczenia:

 • od pracodawcy o wysokości dochodu członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • z gminy – o wielkości gospodarstwa rolnego (tylko w przypadku posiadania gospodarstwa),
 • w przypadku otrzymywania rent, emerytur – odcinki o wysokości pobieranych świadczeń,
 • w przypadku pobierania zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego – zaświadczenie o wysokości pobieranego świadczenia,

Jeżeli natomiast rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinno zostać dołączone zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń (zaświadczenie to jest składane zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu w rodzinie).


Informację pochodzą ze strony: www.kolbuszowa.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Kolbuszowej
ul Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 333

www.kolbuszowa.pl