Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2013/2014 – Malbork

organizator:

Urząd Miasta w Malborku

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Malbork

Stypendia szkolne na rok 2013/2014 dla uczniów z Malborka

Gdzie należy składać wnioski?
Po wcześniejszym sprawdzeniu kompletności wniosku przez pracownika merytorycznego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka (pokój nr 12, parter) wnioski należy kierować do: Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5.

Termin składania wniosków:
A. 15 września dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
B. 15 października dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Pomoc materialna udzielana jest w okresie trwania roku szkolnego.


Burmistrz Miasta Malborka podaje do wiadomości ustalenia dotyczące wydatków na cele edukacyjne kwalifikowane do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2013/2014.

WYKAZ WYDATKÓ KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OBEJMUJE:

 • zakup: podręczników szkolnych, zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, lektur szkolnych, tornistra, plecaka szkolnego, artykułów szkolnych (np. kalkulatora, bloku, materiałów piśmienniczych i innych),
 • pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań,
 • pokrycie kosztu udziału na zajęciach na basenie (faktura, rachunek z pływalni wystawiony imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć na basenie, potwierdzający, że nauka pływania odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych lub potwierdzenie ze szkoły),
 • zakup wyposażenia na zajęcia na basenie (stroju kąpielowego, kąpielówek, klapek, okularów pływackich i innych),
 • zakup komputerowych programów edukacyjnych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
 • pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych (poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły oraz kosztów posiłków w stołówce szkoły, internacie lub prowadzonej przez inny podmiot),
 • zakup mundurka szkolnego, stroju galowego wymaganego przez szkołę, stroju i obówia na zajęcia wychowania fizycznego, a także zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych,
 • pokrycie kosztu wyjazdu na szkolną wycieczkę edukacyjną, zieloną szkołę –przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku,
 • zakup biletu do kina, teatru lub muzeum (wyjście w ramach zajęć edukacyjnych).

UWAGA:

 1. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginały faktur, oryginały rachunków uproszczonych, oryginały umów kupna sprzedaży) muszą być imienne na wnioskodawcę rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek.
 2. Przy wystawianiu faktury/rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:

 1. Zakup podręczników – od czerwca 2013 r.,2. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2013 r. do czerwca 2014r.– według wykazu wydatków kwalifikowanych,
 2. Abonament internetowy – (od września 2013 r. do czerwca 2014 r.),
 3. Bilety za dojazdy do szkoły (od września 2013r. do czerwca 2014 r.).

Informacja pochodzi ze strony: www.82-200.pl.

Kontakt

Urząd Miasta w Malborku
Pl. Słowiański 5
82-200 Malbork
tel. 55 647 99 00
biuroburmistrza@um.malbork.pl
www.malbork.pl