Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Wolbrom

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Gmina Wolbrom

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Stypendia szkolne pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 • zamieszkują na terenie Gminy Wolbrom,
 • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł /netto/

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: podręczników, przyborów szkolnych w tym: tornistra, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmiennych, stroju sportowego niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach, wycieczek szkolnych oraz sprzętu wspomagającego ucznia w nauce (w tym opłaty za Internet).

Termin składania wniosków: do 15 września 2013 roku.

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy albo oświadczenie wraz z potrąceniami (miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób);
 2. Odcinek emerytury/renty albo oświadczenie;
 3. Decyzja albo oświadczenie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego i innych;
 4. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:                                             a). Zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.                                                                                 
  b). Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenie określające sposób opodatkowania oraz wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego  w formie karty podatkowej.                                                  
  c). Dowód albo oświadczenie o opłacaniu składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych             
  d). Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 5. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu;
 6. Zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, jeżeli gospodarstwo rolne znajduje się poza terenem Gminy Wolbrom.
 7. Zaświadczenie z Urzędu Pracy albo oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach lub ich braku w przypadku osoby bezrobotnej.
 8. Przekazy lub przelewy pieniężne albo oświadczenie dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 9. Kopię odpisu wyroku sądowego albo oświadczenie o zasądzonych alimentach na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia albo oświadczenie zawierające treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 10. Zaświadczenie albo oświadczenie  o  korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 11. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.
 12. Informacja o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 13. Inne wg uznania.

UWAGA! DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO WYNOSI: 1 Hap x 250,00 zł

Informacja pochodzi ze strony www.wolbrom.pl.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
tel. 32 644 23 04
info@umigwolbrom.pl
www.umigwolbrom.pl