Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
 • sportowe48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2013/2014 – Głogów

organizator:

Urząd Gminy Głogów

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendia szkolne 2013/2014 – Głogów

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE?

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • klas zerowych,
 • który nie zamieszkuje na terenie gminy Głogów,
 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

JAKIE KRYTERIA NALEŻY SPEŁNIĆ?

 • miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł , w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 542 zł,
 • warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Głogów.

JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

 • rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien w szczególności zawierać:

 1. dane personalne ucznia i jego rodziców, miejsce zamieszkania ucznia,
 2. dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego takie jak:
 • zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych przez wszystkich członków rodziny ,
 • w przypadku osób niepracujących – zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego,
 • w przypadku osób niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oświadczenia o niezarejestrowaniu oraz braku źródeł dochodów,
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez GOPS,
 • osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych wliczają kwotę dodatku do dochodów rodziny,
 • zaświadczenia o stypendiach otrzymywanych przez członków rodziny,
 • osoby posiadające ziemię przedkładają zaświadczenia wydane przez właściwe urzędy gmin o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą przedkładają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna,
 • odcinek renty/emerytury.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Więcej informacji: Joanna Borciuch i Anna Tamecka, tel.: 76 836 55 57,
e-mail: p.sobocinska@ugglogow.com.pl, a.tamecka@ugglogow.com.pl. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, pokój nr 6, w godz. 7.30-15.30, w  terminie 1 wrzesień – 15 września 2013 roku (słuchacze kolegiów – do 15 października 2013 r.)
Istnieje także możliwość składania wniosków na zasiłek szkolny – w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w Urzędzie Gminy Głogów (pokój nr 6), na stronie internetowej Urzędu- www.ugglogow.com.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.ugglogow.com.pl

Kontakt

Urząd Gminy Głogów
ul. Słodowa 6a
67-200 Głogów
tel. 76 836 55 57
p.sobocinska@ugglogow.com.pl
www.ugglogow.com.pl