Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Żarów

organizator:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Żarów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 • zamieszkują na terenie gminy Żarów,
 • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł /netto/.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy, w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce,
 • świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy.

Składanie wniosków: od 1 września do 15 września 2012 roku.

Wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku:

 • zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku szkolnego/nauki,
 • zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (za sierpień 2012 r.) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
 • w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przekłada się zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby posiadające gospodarstwo rolne zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych, obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł,
 • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 • osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Można się również ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania wyżej wymienionego świadczenia jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzinie, klęska żywiołowa, utrata zatrudnienia, śmierć rodzica, opiekuna prawnego ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Szczegółowe informację udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pok. Nr 1 (Świadczenia rodzinne), lub pod numer telefonu 74 858-07-45, wew. 364.

Informacje pochodzą ze strony um.zarow.pl

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ul. Armii Krajowej 54
Żarów


um.zarow.pl