Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Ząbki

organizator:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Ząbki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki w roku szkolnym 2012/2013

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach lub doręczyć pocztą, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski można pobrać:

 • ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki z zakładki Ośrodka Pomocy Społecznej/stypendia,
 • z sekretariatów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ząbki,
 • z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Pomoc materialna przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Ząbki, którzy uczęszczają do:

 • szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 • niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszkaje na terenie Miasta Ząbki,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł rocznie,
 • uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz 992 ze z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane: na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, na wniosek pełnoletniego ucznia, na wniosek dyrektora szkoły, z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących, w szczególności:

 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych , tornistrów, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 • udziału w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
 • udziału w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów, w wyjazdach na ,,zielone szkoły” lub udziału w innych imprezach organizowanych przez szkołę;

2. całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych;
3.   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie następującej dokumentacji:

1. wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
2. zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy o wysokości dochodów netto,
3. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy,
4. oświadczenia o pozostawianiu bez pracy
5. odcinka renty, emerytury lub wyciągu bankowego oraz decyzji o przyznaniu emerytury/renty,
6. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenia o wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
7. zaświadczenia o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
8. decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
9. odpisu wyroku sądowego (kopia potwierdzona przez sąd) o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekazu lub przelewu pieniężnego dokumentującego wysokość otrzymanych alimentów lub zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w miesiącu sierpniu bądź o bezskutecznej egzekucji alimentów, w przypadku dobrowolnych alimentów – oświadczenie,
10. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania oświadczenie,
11. zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
12. umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
13. zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z prac dorywczych od wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
14. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
15. zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodu netto, ucznia odbywającego płatną praktykę zawodową,
16. odpisu wyroku sądowego (kopia potwierdzona przez sąd) o wysokości zasądzonych alimentów na rzecz innych osób.

Dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej, w tym zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Realizacja stypendiów szkolnych:

1. w szkole prowadzonej przez Miasto Ząbki, do której uczęszcza dany uczeń;
2. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach – w przypadku ucznia z innej szkoły.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

POUCZENIE:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Uchwała Rady Miasta

Ustawa o systemie oświatowym

Informcje pochodzą ze strony www.zabki.pl

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 12
Ząbki
tel. 22 781 64 57
ops@zabki.pl