Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Wojkowice

organizator:

Urząd Miasta Wojkowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Wojkowice

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:
– uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący w Wojkowicach, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły,
– słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Wojkowic, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
– wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie Wojkowic – do czasu ukończenia realizacji nauki.
– uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Wojkowic do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
– dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
– uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie
Miasta Wojkowice;

Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca aby otrzymać stypendium

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi (stan na dzień 17.07.2012r):
– 351 zł netto na osobę w rodzinie,
– 477 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Gdzie składać wniosek

Wypełnione wnioski wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskane dochody należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice (parter) ul. Jana III Sobieskiego 290A. w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2012r.

Formularze wniosku, dostępne są w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice lub tutaj.
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
• Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:
• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;
• odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
• w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
• zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
• zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
• oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”),
• w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów)
• dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
• każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:
– udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia pozalekcyjne (w szczególności kursy językowe, kursy informatyczne, zajęcia logopedyczne, rekreacyjno-sportowe, muzyczne, artystyczne), wycieczkach szkolnych;
– zakupu podręczników szkolnym oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego w znaczeniu „wyprawka szkolna”, materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów do praktycznej nauki zawodu;
– zakupu sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami;
– dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Lista wydatków, które mogą być refundowane dostępna jest w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice lub z załącznika zamieszczonego poniżej.

W jaki sposób stypendium szkolne jest realizowane?

Prawo do stypendium nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości stypendium szkolnego wydanej przez Burmistrza Miasta Wojkowice
Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia/słuchacza/wychowanka, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.
Rachunki należy dostarczyć do Urzędu Miasta Wojkowice pokój nr 14 I p.
Wypłata stypendium następuję na wskazany rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Miasta przy ul. Jana III Sobieskiego 290A.
Stypendium będzie wypłacane jednorazowo, po przedstawieniu i zaakceptowaniu poniesionych wydatków, zgodnych z listą wydatków kwalifikowanych.

Z dniem 15 września 2012r. upływa termin składania wniosków o udzielenie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Informacje pochodzą ze strony www.wojkowice.pl

Kontakt

Urząd Miasta Wojkowice
ul. Jana III Sobieskiego 290A
Wojkowice


www.wojkowice.pl