Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Ustrzyki Dolne

organizator:

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 17.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Ustrzyki Dolne

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w roku szkolnym 2012/2013.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

 • są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),
 • są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki),
 • są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia),
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 351 zł, (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12. 03. 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 roku nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ustrzyki Dolne
 • studentom

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 • wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do Wydziału Oświaty,
 • zaświadczenia o dochodach tj.
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 • okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 • Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, 1ha-207zł,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
 • odcinek renty/emerytury lub decyzja o ich przyznaniu h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

Przy rozliczaniu kwoty przyznanego stypendium na podstawie przedłożonych rachunków będą akceptowane rachunki (faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży, zaświadczenia ze szkół o poniesieniu wydatków związanych z pobieraniem nauki) wystawione od dnia 01 LIPCA 2012r. Paragon nie jest dokumentem potwierdzającym poniesione wydatki. Rachunki powinny być wystawione imiennie na ucznia lub na rodzica wymienionego w decyzji.
Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustrzyki Dolne wydawane są w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7, od dnia 16.08.2012 roku oraz dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 17 września 2012 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w Art. 90b ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty – do dnia 15 października 2012 roku w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 w godzinach 7- 15.

Informacje pochodzą ze strony www.ustrzyki-dolne.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 460 80 00
um@ustrzyki-dolne.pl
www.ustrzyki-dolne.pl