Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci35
 • absolwenci9
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne12
 • artystyczne31
 • sportowe20
 • naukowe53
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie5
 • śląskie6
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa6
 • samorząd36
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Toruń

organizator:

Urząd Miasta Toruń

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Toruń

Toruńscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski można składać od 1 września 2012 roku, ale już dziś warto zapoznać się z zasadami przyznawania tej pomocy i zgromadzić wymagane dokumenty.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia równoczesne spełnienie obu przesłanek: trudnej sytuacji materialnej i trudnej sytuacji rodzinnej.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • dziecku uczęszczającemu do „zerówki”,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 820 zł (rocznie),
 • słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1 638 zł (rocznie),
 • uczniowi spoza Torunia, przebywającemu w Toruniu w internacie lub na stancji.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

 • Uczeń i wychowanek –  od 1 do 15 września  2012 r. w swojej szkole;
 • Słuchacz – od 1 do 15 października 2012 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

 • Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień – dla uczniów, wrzesień – dla słuchaczy), ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Dokument potwierdzający zamieszkanie w Toruniu ucznia/słuchacza (np. kopia dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia, kopia dowodu osobistego pełnoletniego ucznia/słuchacza). W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza nie uczęszczającego do szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2012/2013 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

Pod wymienionymi oświadczeniami konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły/dyrektora Wydziału Edukacji lub osobę przez niego upoważnioną.

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków poniesionych na cele edukacyjne, udokumentowanych fakturami lub rachunkami uproszczonymi wystawionymi na rodzica/opiekuna prawnego z datą począwszy od 1 września 2012 r., z wyjątkiem wydatków określonych w katalogu w poz. 5 – 10), które mogą być wystawione z datą począwszy od 1 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje: Wydział Edukacji UM, tel. 56 611 88 13.

Informacje pochodzą ze strony www.torun.pl

Kontakt

Urząd Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 611 87 77

www.um.torun.pl