Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świerklany

organizator:

Urząd Gminy Świerklany

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Świerklany

Od dnia 16 sierpnia br. można pobierać w Referacie Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Świerklany (II p.) formularze wniosków o przyznanie uczniom – mieszkańcom gminy Świerklany, stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013. Druki te można również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (dostępne w dalszej części artykułu). Wypełniona dokumentacja przyjmowana będzie w Urzędzie Gminy w terminie od 1 do 15 września br.

Wszelkich informacji udziela w tej sprawie Referat Księgowości i Finansów Urzędu Gminy Świerklany (II p.), tel. 32 432 75 33.

Kto może starać się o stypendium?
W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia (zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego może być udzielona:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej. Kryterium aktualne wg stanu na dzień publikacji ogłoszenia tj. 351,00 zł (NETTO).

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2012 r.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Świerklany.

Uczeń/słuchacz musi być mieszkańcem Gminy Świerklany. W przypadku osób, które posiadają adres stałego zameldowania poza terenem Gminy Świerklany do wniosku należy dołączyć umowę najmu lokalu lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na trenie Gminy Świerklany (oświadczenie właściciela mieszkania o wynajmie lokalu) i ZAŚWIADCZENIE z miejsca stałego zameldowania O NIEPOBIERANIU stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi:

1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie);
2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców albo pełnoletniego ucznia
2. dyrektora szkoły

W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ucznia, natomiast wymagane ZAŁĄCZNIKI do wniosku należy złożyć w jednym egzemplarzu przy dowolnym wniosku. Składając kopie dokumentów należy okazać oryginały.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1. wniosku,
2. załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
3. zaświadczenia albo oświadczeniA o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:

a). w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto albo oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów;
b). zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
c). oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
d). zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, ). Do dochodu nie wlicza się obiadów, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłków celowych wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
e). w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł – na dzień publikacji ogłoszenia);
f). wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna (oryginał do wglądu);
g). w przypadku pobierania emerytury lub renty – kserokopię odcinka emerytury bądź renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia (oryginał do wglądu );
h). w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
i). w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania i oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu.

4. zaświadczenia dyrektora szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej placówki szkolnej,
5. w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość – zaświadczenie lub oświadczenie (prace dorywcze, dodatek mieszkaniowy, inne ).

Dokumenty do pobrania na stronie www.swierklany.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=548:stypendium-szkolne-na-rok-szkolny-20122013

Informacje pochodzą ze strony www.swierklany.pl

Kontakt

Urząd Gminy Świerklany
ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice


www.swierklany.pl