Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Skarżysko-Kamienna

organizator:

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Skarżysko-Kamienna

Do 15 września 2012 r. trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nabór wniosków będzie trwał do 15 października 2012 r.).

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna ma charakter socjalny (w formie stypendium szkolnego albo zasiłku szkolnego).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Miasta – w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu (pokój nr 68). Miesięcza wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę. Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2012 r., a w przypadku słuchaczy wymienionych wyżej kolegiów – do 15 października 2012 r. w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu – pokój nr 68 (II piętro).

Oprócz wspomnianych wcześniej form pomocy, rodzice mieli możliwość złożenia wniosku o tzw. wyprawkę szkolną do dyrektora szkoły do końca lipca. Takich wniosków wpłynęło w tym roku – 310 (od uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów) i 35 wniosków (od uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

W tym przypadku dofinansowanie do zakupu podręczników nie mogło przekroczyć kwoty:

 • 180 zł dla uczniów klasy I-III SP
 • 210 zł dla uczniów SP oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI SP
 • 325 zł dla niepełnosporawnych uczniów Gimnazjum
 • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie, którym nie przysługiwała pomoc w formie wyprawki szkolnej  w dalszym ciągu mogą ubiegać się o refundację za podręczniki w ramach stypendium szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony www.skarzysko24.pl

Kontakt

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 41 25 20 200
poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl