Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci52
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne44
 • naukowe89
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Raba Wyżna

organizator:

Urząd Gminy Raba Wyżna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Raba Wyżna

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Raba Wyżna

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
którzy:

a) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. „0”).

Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do 351 zł – art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z p. zm.). Od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe prawdopodobnie ulegnie zmianie i wynosić będzie 456 zł w przeliczeniu na osobę.

Składający wniosek:
rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.

Miejsce składania wniosku:
Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej 34-721 Raba Wyżna 41.

Termin składania wniosku: do 15 września 2012 r. na rok szkolny 2012/2013, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2012 r.

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Raba Wyżna z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej lub można pobrać ze strony internetowej: http://www.bip.rabawyzna.pl/index.jsp?bipkod=/008/002/003.

Druki będą dostępne po 20 sierpnia 2012 r.

Załączniki do wniosków: zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany ( szczegóły dostępne na wyżej podanej stronie internetowej ).

Informacje pochodzą ze strony http://www.bip.rabawyzna.pl

Kontakt

Urząd Gminy Raba Wyżna
Raba Wyżna 41
34-721 Raba Wyżna
tel. 18 26 91 250

www.bip.rabawyzna.pl