Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Nekla

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Nekla

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 17.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Nekla

Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 dla ucznia / słuchacza zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Nekla, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego

1. Uczniowie szkół publicznym i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku oraz udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia / słuchacza, w której dochód netto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł.

Wymagane dokumenty

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia,
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

1. z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenie,
2. z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – kserokopia umowy, kserokopia rachunku lub oświadczenie;
3. z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – kserokopia odcinka świadczenia, kserokopia decyzji o przyznaniu i wysokości świadczenia lub oświadczenie,
4. z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie,
5. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,

 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

1. działalność na zasadach ogólnych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku oraz kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie,
2. działalność w formie uproszczonej – kserokopia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy lub oświadczenie,
3. działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
4. działalność w formie karty podatkowej – kserokopia decyzji o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

 • kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, kserokopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • w przypadku korzystania z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, o której mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałemu na terenie Miasta i Gminy Nekla, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Miejsce i termin składania wniosków

Druki wniosków o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego dostępne są:

 • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 oraz w pokoju nr 15 (piętro)
 • do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla www.nekla.eu (zakładka „Jak załatwić sprawę w Urzędzie?” – Karty Usług Publicznych – stanowisko ds. oświaty – karty – NO-01 i NO-02)

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie UMiG Nekla, od 1 sierpnia 2012 r. do 17 września 2012 r.

Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2012 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG Nekla pokój nr 15 (piętro), tel. 61 43 73 179.

Informacje pochodzą ze strony www.nekla.eu

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla


www.nekla.eu