Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Namysłów

organizator:

Urząd Miejski w Namysłowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Namysłów

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjlane) dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego tj.: dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 351 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2012 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
 • kwotę alimentów na rzecz innych osób.

Do dochodu rodziny wlicza się dochód wszystkich jej członków np.:

 • wynagrodzenie ze stosunku pracy,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • zasiłek dla bezrobotnych,
 • rentę/emeryturę,
 • miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego (obliczony na podstawie aktualnego nakazu podatkowego przez pomnożenie hektarów przeliczeniowych x 207 zł),
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały lub okresowy),
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • alimenty otrzymywane i inne dochody.

Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny (np. łączny dochód rodziny – 1223,25 zł, liczba członków rodziny – 5, dochód na osobę w rodzinie: 1223,25 : 5 = 244,65 zł)

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie ucznia tj.

 • przy dochodzie na 1 członka rodziny od 0 zł do 35,10 zł –  182,00 zł miesięcznie,
 • przy dochodzie na 1 członka rodziny od 35,11 zł do 105,30 zł  –  91,00 zł miesięcznie,
 • przy dochodzie na 1 członka rodziny od 105,31 zł do 351,00 zł  –  72,80 zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w terminie do 15 września 2012 r.

W przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych podlegających Gminie Namysłów dopuszcza się możliwość składania wniosków bezpośrednio w szkołach, skąd zostaną dostarczone do Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej.

Informacje pochodza ze strony www.namyslow.eu

Kontakt

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
urzad.miejski@namyslow.eu
www.namyslow.eu