Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Krosno

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Krosno

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2012/2013. Od 1 do 15 września można składać wnioski w Urzędzie Miasta Krosna.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali w Krośnie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna,
 • w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 351 zł netto. Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2012 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

Źródła dochodów to w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia  wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;  świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone i dobrowolne; emerytury; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe; zasiłki dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy, świadczenie przedemerytalne; darowizny, dochody z posiadanego ha przeliczeniowego; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz inne nie wymienione wyżej przychody.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2012/2013 i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na rodzica lub ucznia.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 1 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a.

Formularze wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, w Wydziale Edukacji oraz ze strony internetowej Urzędu Miasta Krosna: www.krosno.pl – zakładka Oświata.

Od września druki będą również dostępne w krośnieńskich szkołach.

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

Informacje pochodzą ze strony www.krosno.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
tel. 13 43 675 43
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl