Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Kraków

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Kraków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc przyznawana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, który mieszka w Krakowie, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. 456 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, a także może być przyznane z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu.

Stypendium udzielone w powyższych formach realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy i zaakceptowanych przez upoważnionego pracownika MOPS.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli Ośrodek uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe, stypendium może zostać przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

Wnioski przyjmowane są we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia) od 20 sierpnia do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października bieżącego roku.

W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć dokumenty umożliwiające ustalenie dochodu (zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach).

Minimalna kwota stypendium wynosi 72,80 zł na miesiąc. Dla uczniów, w których rodzinach dochód nie przekracza 200 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 182 zł/miesiąc, dla uczniów, których rodzina osiąga dochód od 200 do 456 zł na osobę, stypendium nie może przekroczyć 136,50 zł. W przypadku zmiany wysokości zasiłków rodzinnych od listopada br. powyższe kwoty mogą ulec zmianie.

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

 • do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub w przypadku słuchaczy kolegiów od października do grudnia danego roku,
 • do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku, po otrzymaniu środków na ten cel z budżetu państwa.

Uwaga! Uczniowi nie przysługuje stypendium, jeśli otrzymuje inne stypendium socjalne ze środków publicznych, a jego wysokość przekracza kwotę 1 820 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów kwotę 1 638 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.mops.krakow.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków


www.mops.krakow.pl