Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci36
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • socjalne4
 • artystyczne23
 • muzyczne15
 • inne7
 • sportowe13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Jedlnia Letnisko

organizator:

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Jedlnia Letnisko

Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlnia – Letnisko na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane będą od 20 sierpnia do 15 września 2012 roku w Urzędzie Gminy Jedlnia – Letnisko ul. Radomska 43, pokój 207 w godzinach 10.00 – 14.00.

Stypendium szkolne może otrzymać  uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł – stan na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium nie przysługuje:- uczniom klas zerowych, – uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Jedlnia – Letnisko.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: – rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, – pełnoletniego ucznia, – odpowiedniego dyrektora szkoły.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji odpowiednio do sytuacji ucznia):

1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,
2. zaświadczenia o dochodach netto (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj:

– zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto,
– zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
–  oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
–  zaświadczenia lub decyzji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy. Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
– zaświadczenia z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł)
– wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub decyzji GOPS – zaliczka alimentacyjna,
– odcinek renty/emerytury,
– o świadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne)

UWAGA:

Z dniem 1 października 2012r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. kryterium dochodowe ulega zwiększeniu do kwoty 456zł dla osoby w rodzinie. Zwiększeniu ulega również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego do wysokości 250zł.

Informacje pochodzą ze strony www.jedlnia.pl

Kontakt

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko


www.jedlnia.pl