Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gmina Perzów

organizator:

Urząd Gminy w Perzowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gmina Perzów

Od dnia 28 sierpnia 2012r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych  (wniosek o zasiłek szkolny można składać przez cały rok). Ta forma pomocy materialnej przeznaczona dla uczniów, słuchaczy, wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej stanowi okazję na poprawę dostępności kształcenia oraz ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013.

Ostateczny termin składania wniosków o stypendia szkolne upływa z dniem:

 • 15 września 2012 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 • 15 października 2012 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o przyznanie stypendium będą dostępne w:

 • każdej szkole na terenie Gminy Perzów (Zespół Szkół w Perzowie, Zespół Szkół w Trębaczowie, Publiczne Gimnazjum w Perzowie),
 • Urzędzie Gminy Perzów – pok. nr 8.

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Perzów w roku szkolnym 2012/2013

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzęzonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium nie przysługuje uczniom nie mieszkającym na terenie Gminy Perzów.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł, a od dnia 1 października 2012r. nie większa niż kwota 456,00 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: śmierć rodzica lub obojga rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych, pożar, klęska żywiołowa, kradzież, jeśli spowodowały one znaczące pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego są dostępne w Urzędzie Gminy Perzów – pok. nr 8. Tel. 62 78 61 850.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Informacja pochodzi ze strony www.perzow.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Perzowie

63 - 642 Perzów
tel. 62 786 10 60
gmina@perzow.pl
www.perzow.pl