Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne21
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Bojadła

organizator:

Urząd Gminy Bojadła

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Bojadła

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • Załączniki:

– zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień każdego roku ) miesięczna wysokość tego dochodu nie może być większa niż 351,00 zł, od października 456 zł

 • Jeśli osoby prowadzą gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym i jego wielkości ( przyjmuje się ,że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w kwocie 207 zł)
 • Jeśli źródłem dochodu jest renta/emerytura- odcinek renty/emerytury za miesiąc sierpień każdego roku,
 • w przypadku pobierania przez ucznia innej pomocy o charakterze socjalnym należy wykazać ją jako dochód ( stypendia socjalne, unijne );
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej- do dochodu wlicza się dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek stały;
 • osoby pracujące- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym moment złożenia wniosku, z wyszczególnieniem zasiłku rodzinnego, jeśli jest wypłacany przez zakład pracy (np. wynagrodzenie netto za miesiąc sierpień 800 zł + zasiłek rodzinny na 2 dzieci w kwocie 212 zł, razem 1012 zł )
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy- zaświadczenie z tego urzędu;
 • osoby bezrobotne , które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy- oświadczenie , że jest osobą bezrobotną i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • zaświadczenie ze szkoły;
 • opinia dyrektora szkoły;
 • osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci:
 • odcinek renty rodzinnej,
 • Jeśli źródłem dochodu są alimenty:

– płacone dobrowolnie- oświadczenie o ich wysokości lub odcinek za sierpień każdego roku,
– zasądzone i nieściągalne – zaświadczenie od komornika o nieściągalności;

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

Tryb odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna
· Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.z 2004r Nr 256 , poz.2572 z późn zm )
· Uchwała Nr XXI /84/2005 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła ( Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2005r.  Nr 28 poz.640)

Informacje dodatkowe

Pomoc materialna będzie udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc przysługuje :
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio   obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć:
– rodzice lub opiekun prawny ucznia, gdy uczeń jest niepełnoletni,
– pełnoletni uczeń.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
– dla uczniów szkół podstawowych ,gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych- do 15 września każdego roku,

– dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października każdego roku.

Miejsce składania wniosków:
Wniosek składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach
Do składu rodziny nie wlicza się :
– osób odbywających zasadniczą służbę wojskową,
– osób przebywających w aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych.

Informacje pochodzą ze strony www.bojadla.pl

Kontakt

Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła


www.bojadla.pl