Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci23
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne7
 • artystyczne16
 • naukowe26
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wielichowo

organizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wielichowo

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł.

W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku,
 • udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 351,00 zł netto na osobę miesięcznie  (zaświadczenia o osiągniętych dochodach z miesiąca sierpnia 2011r.)
 • miejsce zamieszkania na terenie gminy Wielichowo,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych potwierdzają uczęszczanie do szkoły zaświadczeniem,

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2011/2012 oraz wymagane zaświadczenia, należy składać w terminie od 1 do 15 września 2011r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2011r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielichowie ul.Rynek 5.

Wniosek stypendialny można pobrac ze strony www.wielichowo.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.wielichowo.pl

Kontakt

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie
ul.Rynek 5
64-050 Wielichowo
tel.: 61 443 30 94

www.wielichowo.pl