Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci56
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe28
 • naukowe71
 • inne5
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie7
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wielichowo

organizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wielichowo

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł.

W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznawane jest uczniowi na wniosek: rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku,
 • udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 351,00 zł netto na osobę miesięcznie  (zaświadczenia o osiągniętych dochodach z miesiąca sierpnia 2011r.)
 • miejsce zamieszkania na terenie gminy Wielichowo,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych potwierdzają uczęszczanie do szkoły zaświadczeniem,

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2011/2012 oraz wymagane zaświadczenia, należy składać w terminie od 1 do 15 września 2011r. a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2011r. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wielichowie ul.Rynek 5.

Wniosek stypendialny można pobrac ze strony www.wielichowo.pl

Informacja pochodzi ze strony: www.wielichowo.pl

Kontakt

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie
ul.Rynek 5
64-050 Wielichowo
tel.: 61 443 30 94

www.wielichowo.pl