Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Szczytniki

organizator:

Biuro Obsługi Szkół w Szczytnikach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Szczytniki

Od dnia 1 września do dnia 15 września 2011r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Szczytniki.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczytniki

Zasady udzielania stypendium szkolnego
:
1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów),
pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.
2. Wnioski można składać od 1 września do 15 września 2011r. w Biurze Obsługi Szkół w
Szczytnikach z siedzibą w Stawie lub w szkołach na terenie Gminy Szczytniki
3. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Szkół w Szczytnikach z siedzibą w Stawie oraz w
szkołach na terenie Gminy Szczytniki.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio
:
a). zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b). odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c). zaświadczenie z Urzędu Pracy o uznaniu osoby za bezrobotną z prawem bądź bez prawa do
zasiłku oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku,
d). w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,
e). aktualną decyzję o wysokości dodatku mieszkaniowego,
f). aktualne decyzje o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz z dodatkami,
g) przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub
alimentów płaconych na rzecz innych osób,
h). w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą –
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
– zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok
kalendarzowy,
– ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
i). zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości
otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku,
j). zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha
przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 207 zł,
k). w przypadku dochodu utraconego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy złożyć
zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Dodatkowe informacje w Biurze Obsługi Szkół w Szczytnikach z/s w Stawie pod numerem telefonu – 62 762 62 25

Informacje pochodzą ze strony www.szczytniki.ug.gov.pl

Kontakt

Biuro Obsługi Szkół w Szczytnikach
.
Staw
tel. 62 762 62 25

www.szczytniki.ug.gov.pl