Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe16
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Studzienice

organizator:

Urząd Gminy Studzienice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Studzienice

Stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 rodzice, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałym na terenie Gminy Studzienice.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów od 16 sierpnia br. w następujących miejscach:
• w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Studzienice,
• w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Kultury Gminy Studzienice ul. Brzozowa 7, 77-143 Studzienice.

Termin przyjmowania wniosków:
• dla uczniów szkół, których Gmina Studzienice jest organem prowadzącym wnioski należy składać w szkole macierzystej w terminie od 01.09.2011 r. do 15.09.2011 r.
• dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów kształcących się poza Gminą Studzienice wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty i Kultury Gminy Studzienice,
ul. Brzozowa 7, 77-143 Studzienice w terminie:
– od 01.09.2011 do 15.09.2011 – dla uczniów szkół
– od 01.10.2011 do 15.10.2011 – dla słuchaczy kolegiów w godzinach od 700 do 1400

Uwaga!
O stypendium socjalne mogą ubiegać się osoby, u których dochód na członka rodziny nie
przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie.
Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
1). zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
2). odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3). oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
4). stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt 1 -3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej),
5). zaświadczenie o pobieranych świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej wystawione przez GOPS,
6). w przypadku osób bezrobotnych bądź osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
7). w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy przedłożyć aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.
W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS.

Wniosek winien zawierać ponadto:
• poświadczenie informacji zawartych we wniosku od 1-7 przez dyrektora szkoły/kolegium w tym
również podanie informacji o pobieranym stypendium ze środków publicznych,
• poświadczenie we wniosku miejsca zamieszkania (z Urzędu Gminy Studzienice).
O stypendium nie mogą ubiegać się uczniowie/ słuchacze otrzymujący stypendium z innych środków publicznych. Gmina Studzienice przewiduje wypłatę stypendium szkolnego na dotychczasowych zasadach w formie zwrotu poniesionych od miesiąca VII 2011 wydatków na cel edukacyjny w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w ramach otrzymanych na ten cel dotacji.

Informacje pochodzą ze strony www.studzienice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Studzienice
ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice


www.studzienice.pl