Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Strawczyn

organizator:

Urząd Gminy Strawczyn

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Strawczyn

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
– stypendium szkolne,
– zasiłek szkolny.

2. Pomoc materialna przysługuje:
a). uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publiczny dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
b). wychowankom publicznych i nie publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzież upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

5. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły/kolegium.

6. Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy w Strawczynie pok. nr 31.

7. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1 do 15 września w Urzędzie Gminy w Strawczynie (pokój Nr 31; tel. 041-30-38-0019).

Decyzje będą wydawane na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami na podstawie, których zostanie ustalony dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W zależności od sytuacji w rodzinie i źródła dochodów do wniosku należy dołączyć m.in.:
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień) lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
d. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenie alimentacyjne itp.);
e. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
f. dokumentu potwierdzającego posiadane hektary przeliczeniowe lub działy specjalne produkcji rolnej;
g. dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów;
h. odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
i. i inne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są o wcześniejszy kontakt celem ścisłego określenia wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacje pochodzą ze strony www.strawczyn.pl

Kontakt

Urząd Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
Strawczyn


www.strawczyn.pl