Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie38
 • studenci50
 • absolwenci19
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • inne4
 • sportowe30
 • muzyczne5
 • artystyczne19
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Strawczyn

organizator:

Urząd Gminy Strawczyn

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Strawczyn

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
– stypendium szkolne,
– zasiłek szkolny.

2. Pomoc materialna przysługuje:
a). uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publiczny dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
b). wychowankom publicznych i nie publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzież upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

3. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

5. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły/kolegium.

6. Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy w Strawczynie pok. nr 31.

7. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1 do 15 września w Urzędzie Gminy w Strawczynie (pokój Nr 31; tel. 041-30-38-0019).

Decyzje będą wydawane na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami na podstawie, których zostanie ustalony dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W zależności od sytuacji w rodzinie i źródła dochodów do wniosku należy dołączyć m.in.:
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień) lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
d. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, świadczenie alimentacyjne itp.);
e. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
f. dokumentu potwierdzającego posiadane hektary przeliczeniowe lub działy specjalne produkcji rolnej;
g. dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów;
h. odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
i. i inne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są o wcześniejszy kontakt celem ścisłego określenia wymaganej dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacje pochodzą ze strony www.strawczyn.pl

Kontakt

Urząd Gminy Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
Strawczyn


www.strawczyn.pl