Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Staszów

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Staszów

Z godnie z:

 • ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • uchwałą nr  LII/529/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 października 2006 r.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej są:
I – stypendium szkolne,
II – zasiłek szkolny.

I – STYPENDIUM SZKOLNE:

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1. Trudna sytuacja materialna ucznia –  miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego  (dla rodzin na osobę w rodzinie 351,00 zł netto, dla osób samotnie gospodarujących 477,00 zł netto).
2. Zamieszkanie na terenie gminy Staszów.
3. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.
4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.
5. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego lub oświadczenia o dochodach w przypadku braku stałego zatrudnienia.

UWAGA!
Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się: stypendiów i zasiłków socjalnych, jednorazowych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy), płaconych alimentów na rzecz innych osób, miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki odprowadzonej na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na 1 osobę w rodzinie:

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • działalność gospodarcza – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny zawierające informacje o formie opodatkowania, podstawie wymiaru składki oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS,
 • działalność rolnicza – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, albo nakaz płatniczy za ten rok,
 • emerytura lub renta – odcinek oddziału rentowego dokumentujący wysokość pobranej renty/emerytury/ świadczenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz decyzję ZUS o przeliczeniu emerytury/renty,
 • dodatek mieszkaniowy – zaświadczenie o pobieraniu dodatku,
 • świadczenia pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatki, itp.),
 • alimenty (otrzymywane dobrowolnie lub w wyniku egzekucji). Kopia wyroku zasądzającego wysokość alimentów lub przekazy, przelewy dokumentujące wysokość alimentów. W przypadku nieściągalności lub częściowej ściągalności alimentów – wymagane jest zaświadczenie od komornika,
 • zasiłki z Urzędu Pracy – zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń,.
 • stypendia, praktyki szkolne – zaświadczenie szkoły, uczelni, i innych instytucji, inne zaświadczenia/oświadczenia pomocne w ustaleniu dochodu.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania w szczególności na:
a. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, wynikające z potrzeby wyrównywania braków edukacyjnych określonych  m.in. w  orzeczeniu lub opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b. inne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych np. na basenie i innych.
3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
1). zakup podręczników szkolnych, lektur, słowników, czasopism i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego,
2). multimedialnych programów edukacyjnych,
3). zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
4). komputera, części do komputera, opłaty za abonament internetowy, w tym koszt założenia internetu oraz koszt naprawy komputera,
5). stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego tj. koszulka sportowa – 2 szt na rok szkolny, spodenki sportowe – 2 szt na rok szkolny, dres – 2 szt. na rok szkolny lub 2 pary spodni sportowych i 2 bluzy sportowe, obuwie sportowe – 2 pary na rok szkolny. Strój szkolny sportowy  może być zakupiony tylko w wypadku , gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego.
6). zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego,
7). zakup okularów.
4. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności:
a. zakup biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
b. zakwaterowanie w bursie lub internacie (z wykluczeniem opłat za wyżywienie).
5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowa lub nie jest możliwa.
6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

II – ZASIŁEK SZKOLNY
O zasiłek szkolny mogą ubiegać się  wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Staszów,
 • w rodzinie zaistniało n/w zdarzenie.

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności (zdarzenia)

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
2. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków, po ich udokumentowaniu.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych  (maksymalna aktualna kwota zasiłku wynosi 455,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
5. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu z pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

* śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
* klęski żywiołowej,
* wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
* innych szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

* mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Staszów,
* w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:
1. W przypadku śmierci rodzica – akt zgonu.
2. W przypadku pożaru, kradzieży – zaświadczenie ze straży pożarnej  lub policji (wskazujące datę wystąpienia zdarzenia oraz wartość mienia).
3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa się na odpowiednim druku w urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie w Biurze obsługi Klienta.

Termin składania wniosków o stypendium szkolne w bieżącym roku szkolnym od 01.09.2011 r. do 15.09.2011 r. W przypadku słuchaczy kolegiów do 15.10.2011 r.
O zasiłek szkolny można składać wniosek w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące do wystąpienia zdarzenia losowego.
Wskazane jest, aby dokumenty przed złożeniem w Biurze Obsługi Klienta (parter) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie zostały przedstawione w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowi i Sportu (pokój 302) celem sprawdzenia kompletności wniosku.

Informacje pochodzą ze strony www.staszow.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów


www.staszow.pl