Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • naukowe74
 • inne10
 • sportowe27
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Pelplin

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Referat ds. Społecznych

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Pelplin

Wnioski o dofinansowanie o charakterze socjalnym na można będzie składać od 1 do 15 września 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012 może otrzymać uczeń lub słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Pelplin, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomani
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na pisemny wniosek uprawnionego złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, w referacie ds. społecznych (ul. Mickiewicza 23), w terminie od 1 września do 15 września 2011 r.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich
 • pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów
 • dyrektor szkoły

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. wszystkie dochody netto uzyskane w miesiącu sierpniu 2011 r.:

 • zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto z tytułu wynagrodzenia za pracę za ostatni miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku
 • decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego za dany rok podatkowy
 • zaświadczenia o wysokości dochodów netto uzyskiwanych z działalności gospodarczej
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych
 • oświadczenia, jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie osiąga dochodów z jakiejkolwiek pracy zarobkowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 • zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych zasiłków
 • oświadczenia o nie korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
 • decyzji o przyznaniu renty lub emerytury  przez ZUS/KRUS lub w przypadku jej  braku zaświadczenia wydanego przez organ wypłacający  świadczenie o jego wysokości netto
 • wyroku  sądu potwierdzającego wysokość przyznanych alimentów
 • zaświadczenia komornika sądowego dotyczącego wysokości otrzymywanych alimentów
 • zaświadczenia o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
 • zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszcza uprawniony  – dotyczy  uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów, dla których organem prowadzącym nie jest gmina, innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną rodziny ucznia

Rozpatrzenie wniosków nastąpi po 15 września 2011 r. Formularze wniosku oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin dostępne będą:
– w Referacie ds. Społecznych, Pelplin, ul. Mickiewicza 23 od dnia 1 sierpnia 2011 r.
– na stronie internetowej www.pelplin.pl
– w sekretariatach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin

Wniosek oraz oświadczenie można pobrać również na naszej stronie:
– wniosek
– oświadczenie

Szczegółowe informacje pod nr tel. 58 536 48 28 lub 536 38 60.

Informacje pochodzą ze strony www.pomorskie.eu

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pelplin, Referat ds. Społecznych
ul. Mickiewicza 23
Pelplin


www.pelplin.pl