Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • inne5
 • sportowe20
 • naukowe40
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Międzybórz

organizator:

Urzęd Miasta i Gminy w Międzyborzu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Międzybórz

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniowi, zamieszkałemu na terenie Gminy Międzybórz, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,  w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Minimalna wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm.).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa netto od kwoty 351 zł ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Przy obliczaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie utrzymującej się z prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, iż kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy

Wysokość stypendium:

1. Minimalna wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.).

2. Stypendium miesięczne podwyższa się do 100 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28  listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.) w przypadku, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa  w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) i jednocześnie występuje jedna z wymienionych przesłanek: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, lub gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w  tym:          
a). wyrównawczych,
b). wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach  planu nauczania,
c). zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2). pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym:
a). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu podręczników,
b). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy naukowych, tornistra, stroju
na zajęcia wychowania fizycznego, kosztów wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę
oraz innych wydatków związanych bezpośrednio z procesem edukacyjnym,
3). całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem  nauki poza miejscem
zamieszkania, w sytuacjach określonych w art.90d ust.4 cyt. wyżej ustawy,
4). świadczenia pieniężnego, w sytuacjach określonych w art.90d  ust.5 cyt. wyżej ustawy.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie, w zależności od wskazań zawartych w złożonym wniosku.

Forma stypendium ustalana będzie po przeanalizowaniu potrzeb edukacyjnych ucznia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.bip.miedzyborz.pl

Kontakt

Urzęd Miasta i Gminy w Międzyborzu
ul. Kolejowa 13
56-513 Międzybórz
tel. 62 785 60 19
umig@miedzyborz.pl
www.bip.miedzyborz.pl