Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Krośniewice

organizator:

Urząd Miejski w Krośniewicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Krośniewice

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom       i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ na os.               w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Krośniewice.

Stypendium nie przysługuje
:
• dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Krośniewice

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym udziału w wycieczkach, letnim i zimowym wypoczynku, zielonych szkołach w wyjazdach do muzeów, do teatrów, itp.,, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych    i innych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych..

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 osoby zainteresowanie pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami potwierdzającymi dochód netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. sierpień 2011 r.) w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach w pokoju nr 1, w terminie ustawowym do 15 września 2011 r.
Słuchacze kolegiów składają wnioski do 15 października 2011 r. 

W przypadkach uzasadnionych wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po upływie ustawowego terminu.

Druki wniosków o przyznanie stypendium znajdują się:

 • w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pokój nr 1 – wydawane będą od dnia 23 sierpnia 2011 r.
 • w szkołach na terenie gminy – od dnia 1 września 2011 r.
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach www.krosniewice.pl

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku zawierającego informacje o jego wysokości.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Dokumenty potwierdzające dochód:
• zaświadczenie lub oświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2011),
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za rok poprzedni tzn. za 2010 r.,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie                        o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku        (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
• oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• zaświadczenie z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  lub oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach np. zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze, zasiłki stałe i okresowe,
• zaświadczenie z gminy lub oświadczenie o otrzymywanym dodatku mieszkaniowym,
• zaświadczenie z gminy lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, (przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.),
• zaświadczenie od komornika o wysokości zasądzanych alimentów lub oświadczenie,
• odcinek renty/emerytury,
• oświadczenie o dodatkowym dochodzie.

W roku szkolnym 2011/2012 – wysokość stypendium szkolnego wynosi:
– 72,80 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie powyżej   210,60 zł, zgodnie z § 14 ww. Regulaminu
– 91,00 zł miesięcznie, w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie do 210,60 zł, zgodnie z § 14 ww. Regulaminu

Informacje pochodzą ze strony krosniewice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
tel. 24 252 30 24, 252 32 35
gmina@krosniewice.pl
www.krosniewice.pl