Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Knurów

organizator:

Urząd Miasta Knurów

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Knurów

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2011/2012 należy składać w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie przy Alei Lipowej 12 w terminie:
16.08.2011 – 15.09.2011 – uczniowie

16.08.2011 – 15.10.2011 – słuchacze kolegiów

Wnioski można pobrać w knurowskich szkołach, w siedzibie MOPS, w MZJOś w Knurowie oraz za pośrednictwem Internetu na stronie: http://www.knurow.edu.pl (zakładka – Pomoc materialna o charakterze socjalnym).

O pomoc materialną mogą ubiegać się rodzice uczniów albo pełnoletni uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów nie przekraczających w miesiącu 351 zł netto na osobę w rodzinie*, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

*Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
4. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Knurów.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,np. kursy językowe, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne, częściowego pokrycia kosztów wyjazdu na „zieloną szkołę”.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup:

 • podręczników,
 • książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego (słowników, atlasów, lektur szkolnych, encyklopedii),
 • pomocy dydaktycznych (np. edukacyjne programy komputerowe),
 • wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego (w tym m.in.: zeszytów, piórnika, długopisów, bloków rysunkowych, technicznych, kredek, farb i innych przyborów szkolnych oraz plecaka lub tornistra szkolnego),
 • stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe), dresu sportowego (bluza sportowa, spodnie sportowe) i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego.

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Jeśli składamy wniosek w m-cu sierpniu to dochód wykazujemy za m-c lipiec, a jeśli składamy wniosek w m-cu wrześniu to dochód za m-c sierpień)

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

1. wniosku,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:

1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez
prawa do zasiłku),
3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy,
4. zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych
świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny.
Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. zaświadczenie lub decyzja z UM Knurów o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
6. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika
o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,
8. odcinek renty/emerytury,
9. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Wnioskodawca przedstawia również:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w roku szkolnym 2011/2012

oraz

 • inne dokumenty, jeśli uzna, iż potwierdzają trudną sytuację bytową jego rodziny, w szczególności, gdy w rodzinie występują okoliczności określone w art. 90d. jak np. niepełnosprawność, rodzina jest niepełna, ciężka lub długotrwała choroba:

o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
o inne dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny.

Informacje pochodzą ze strony www.knurow.edu.pl

Kontakt

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
tel. 32 339 22 66
um@knurow.pl
www.knurow.pl