Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci60
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe33
 • socjalne13
 • naukowe84
 • artystyczne36
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa8
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kielce

organizator:

Urząd Miasta Kielce

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach informuje, że zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012.

Stypendium może otrzymać uczeń /słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 351 zł. Dochód wyliczany jest za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2011 r.).

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Kielce:

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:
– na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia,
– na wniosek dyrektora szkoły lub kolegium,
– z urzędu.

Ponadto uczniom /słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego przysługuje jednorazowy zasiłek szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium /zasiłku szkolnego można pobierać w Referacie Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Strycharska 6, pok. nr, 5 i 6 oraz na stronie internetowej www.bip.kielce.eu.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów należy składać w terminie 1-15 września 2011 r., dla słuchaczy kolegiów 1-15 października 2011 r.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wszystkie wnioski przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 pok. Nr 12. Szczegółowych informacji udziela Referat Pomocy Stypendialnej Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Strycharska 6, pok. nr 5 i 6, nr tel. /41/ 36-76-637, 36-76-638.

Informacje pochodzą ze strony www.um.kielce.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kielce
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
tel.: (41) 367 60 00

www.um.kielce.pl