Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
 • naukowe71
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Juchnowiec Kościelny

organizator:

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Juchnowiec Kościelny

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (art. 9 ust. 8 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami). Ponadto warunkiem ubiegania się o stypendium jest fakt zamieszkania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (tj. refundacji) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie;
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym: zakupu podręczników, słowników, stroju sportowego, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii lub innych pomocy o charakterze edukacyjnym;
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;
wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków potwierdzających poniesienie kosztu.

Do wniosku należy dołączyć:
1). Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
2). Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3). zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
4). Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
5). Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.
6). Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
7). Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
8). Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).
9). Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów

Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień br.
Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz §1 pkt 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Jeżeli rodzina ucznia posiada gospodarstwo rolne, do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Dochód z gospodarstwa obliczamy, mnożąc ilość hektarów przeliczeniowych razy 207zł.

Przykład: rodzina posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 5,2342 hektarów przeliczeniowych. Dochód z tego gospodarstwa wynosi: 5,2342 ha x 207zł = 1083,4794zł (w zaokrągleniu 1083,48zł). Zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecią cyfrą po przecinku jest 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrąglamy w górę. Jeżeli jest to 0,1,2,3,4 – zostawiamy tak, jak jest.

Przykład: liczba 2,2365 po zaokrągleniu wynosi 2,24.

Liczba 2,2345 po zaokrągleniu wynosi 2,23.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, choroba, powódź, pożar, inne zdarzenia losowe).
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Kompletnie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie GOPS w Juchnowcu Kościelnym:
Księżno, ul. Alberta 2, pok. nr 3 w terminie do 15 września
(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października)

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

a). Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, szkolne wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.

b). Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy zakupu podręczników,
słowników, atlasów, encyklopedii, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych (plecak szkolny 1 szt. na rok szkolny), stroju sportowego (koszulka, spodenki i dres sportowy po 1 szt. na semestr szkolny), obuwia sportowego(tenisówki, halówki i adidasy sportowe po 1 szt. na semestr szkolny),

c). Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania /dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów: zakwaterowania w bursie, internacie, stancji, posiłków w stołówce szkoły, internatu lub organizowanych przez inny podmiot, transportu do i ze szkoły.

Stypendium przyznaje się w formach określonych w Pana/Pani wniosku.
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia imiennych rachunków i faktur, które umożliwiają rozliczenie stypendium.
Wnioskodawca – rodzic, opiekun prawny lub dziecko pełnoletnie składające wniosek.

Termin składania wniosków na stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2011r.

Uwaga!!!

1. Wniosek o stypendium podpisują oboje rodzice (jeżeli oboje sprawują władzę rodzicielską)

2. Oświadczenie o uzyskanych dochodach w miesiącu sierpniu 2011r. składają osoby pełnoletnie pod odpowiedzialnością karną – każdy osobno na oddzielnym druku.

Informacje pochodzą ze strony www.juchnowiec.gmina.pl

Kontakt

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 713 28 80
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
www.juchnowiec.gmina.pl