Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Jaśliska

organizator:

GOPS Jaśliska

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Jaśliska

Informujemy, iż od 1 sierpnia do 15 września br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśliskach (pokój nr 3) przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jaśliska w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających uczniom      i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieci i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  realizujących odpowiednio obowiązek szkolny i obowiązek nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługuje uczniom objętym rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego rodzina osiąga dochód miesięczny w wysokości nie większej niż 351 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie z pracy, emerytura, renta inwalidzka lub renta rodzinna),
 • dokument potwierdzający posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych,
 • osoby nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o niewykonaniu zatrudnienia,
 • dokument stwierdzający wysokość otrzymanych alimentów,
 • potwierdzenie otrzymania dodatku mieszkaniowego,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów netto z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • pisemne oświadczenie o innych uzyskanych dochodach netto.

W przypadku osób i rodzin, korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej nie przekłada się zaświadczenia o wysokości dochodów.

Informacja pochodzi ze strony:www.jasliska.info

Kontakt

GOPS Jaśliska
Jaśliska
38-485 Jaśliska
tel.: 13 431 05 89
gjasliska@rzeszow.uw.gov.pl