Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne7
 • naukowe59
 • inne6
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Imielin

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Imielin

Wnioski o stypendia szkolne można składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Imielinie ul. Imielińska 87 w terminie 1.09.2011r. – 15.09.2011r.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Uczniom klas zerowych.
 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.820 zł (rocznie).
 • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY, RACHUNKI LUB INNE IMIENNE DOWODY ZAPŁATY od czerwca 2011r. za:

 • zakup podręczników;
 • pozostałe materiały szkolne, książki o charakterze popularno – naukowym, zakup wyposażenia szkolnego: pomoce i przybory szkolne, obuwie sportowe, strój gimnastyczny, zakup programów edukacyjnych, zakup komputera itd.,
 • dojazdy do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, opłaty za szkołę tzw. czesne; korzystanie z posiłków na stołówkach szkolnych, inne uzasadnione koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
 • udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach sportowych (w tym gimnastyka korekcyjna i nauka pływania), zajęciach muzycznych, plastycznych, logopedycznych, dysleksyjnych, nauce języków obcych, każdych dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę ucznia.
 • abonament internetowy (w miesiącach nauki szkolnej tj. wrzesień-czerwiec).

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w MOPS w Imielinie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości przedłożonych dokumentów, jednak nie większej niż przyznanej w decyzji.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od czerwca 2011r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 • od września do grudnia 2011r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 30 listopada 2011r., a wypłata od 15 grudnia 2011r.
 • od stycznia do czerwca 2012r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 31 maja 2012r., a wypłata od 15 czerwca 2012r.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 • Wniosku.
 • Zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z  MOPS – zaliczka alimentacyjna
 • Dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego
 • Oświadczenia    rodziców o wysokości   dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dokumenty wykazujące istnienie w rodzinie okoliczności takich jak: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Informacja pochodzi ze strony: www.imielin.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie
ul. Imielińska 87
41-407 Imielin


www.imielin.pl