Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Zamość

organizator:

Urząd Gminy Zamość

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Zamość

Informacja dla młodzieży oraz rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie własnym jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do  czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

15 września 2011 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 15 października 2011 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego przyznawanego przez Wójta Gminy Zamość na rok szkolny 2011/2012.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium jest osiągnięcie dochodu na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, nie przekraczającego kwot zapisanych w ustawie o pomocy społecznej, który na dzień dzisiejszy wynosi: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – której dochód nie przekracza kwoty 477 zł na osobę, a w przypadku osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 351 zł na osobę. O utra­cie dochodu w  miesiącu, w którym wniosek został złożony należy niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Zamość.

Stypendium szkolne będzie udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanch poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

W związku z powyższym wnioskodawca po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium powinien okazać w terminie wyznaczonym w decyzji rachunki na w/w wydatki. Wnio­ski pobiera się, oraz składa (wraz z załącz­ni­kami) do 15 wrze­śnia 2011 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2011 r. w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Gminy Zamość w Kalinowicach 148, 22 – 400 Zamość, pok. nr 2 w dni powszednie w godz.7:15 – 15:15 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Zamość pok. nr 1,ul. Peowiaków 92, 22–400 Zamość, w dni powszednie w godz. 7:30 –15:30,a od dnia 1 września 2011 r. do 15 września 2011 r. w pok. nr 2 Urzędu Gminy Zamość.

Szczegółowe informacje w sprawie ubiegania się o stypendium szkolne można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Zamość w Kalinowicach 148, 22–400 Zamość pok. nr 2, tel. (84) 616 72 74.w.16.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej znajduje się w załączniku.

Informacje pochodzą ze strony www.gminazamosc.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Zamość
ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość
tel. (84) 639 29 59
gmina@zamosc.pl
www.gminazamosc.pl