Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci67
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne24
 • naukowe65
 • socjalne10
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie7
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Słońsk

organizator:

Gminne Centrum Informacji Urzędu Gminy Słońsk

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Słońsk

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz uchwałą XXIII/171/05 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Słońsk – pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł (netto) na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2010 r., np. w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł, pomniejszony o miesięczną składkę KRUS. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Słońsk,
 • czniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do Wójta Gminy Słońsk,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponad gimnazjalnych);
 • świadczenia pieniężnego.

Stypendium szkolne będzie przyznawane jako refundacja kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów imiennych potwierdzających poniesione wydatki (faktury, rachunki – nie uwzględniamy paragonów).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Centrum Informacji Urzędu Gminy Słońsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2011 r.
druki wniosków dostępne są do odbioru od 1 sierpnia 2011 r. w następujących miejscach: w Zespole Szkół w Słońsku, w  Gminnym Centrum Informacji Urzędu Gminy Słońsk (w holu budynku), na stronie internetowej Urzędu Gminy Słońsk (www.slonsk.pl),  zakładka Aktualności.

Informacja pochodzi ze strony: www.slonsk.pl

Kontakt

Gminne Centrum Informacji Urzędu Gminy Słońsk
ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk
tel.: 95 757 22 71
sekretariat@slonsk.pl
www.slonsk.pl