Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci29
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe32
 • sportowe14
 • artystyczne21
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Gmina Mirsk

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Mirsk

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Gmina Mirsk

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne  określone w odrębnych przepisach,
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców, opiekunów prawnych ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły,
4. z urzędu.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez: refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę bądź ucznia wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza kształtuje się w granicach od 72,80 zł do 182,00 zł miesięcznie.  

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na ucznia zamieszkałego na terenie gminy Mirsk składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony www.mirsk.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk
tel. 75 647 04 40
gmina@mirsk.pl
www.mirsk.pl