Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Miękinia

organizator:

Urząd Gminy Miękinia

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Miękinia

Pomoc materialną mogą otrzymać uczniowie mieszkający w gminie Miękinia.
Wnioski mogą składać rodzice lub opiekunowie od 16 sierpnia do 15 września w Samorządowym Zespole Oświaty na ul. Kościuszki 41.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego uczni, pełnoletniego ucznia i dyrektora szkoły.
Dokumenty, które należy złożyć, to wniosek z informacją potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia oraz zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Może to być zaświadczenie od pracodawcy o dochodach bądź też z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku), o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do tej kategorii dokumentów można zaliczyć: zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy), zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych, wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego, odcinek renty/emerytury czy oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość. W roku szkolnym 2010/2011 obowiązują faktury za: zakup podręczników – od czerwca 2011 i pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2011.

Informacje pochodzą ze strony www.miekinia.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
tel. (71) 735 92 28
urzad@miekinia.pl
www.miekinia.pl