Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe21
 • naukowe39
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Koszęcin

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – gmina Koszęcin

Wnioski o stypendia szkolne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszęcinie, ul. Sobieskiego 11a w terminie 1.09.2011 – 15.09.2011r.

Wszelkich informacji nt. stypendiów szkolnych udzielają pracownicy GOPS pod nr 34/352 40 83,   wew. 26

Stypendium szkolne przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
– Uczniom klas zerowych
– Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
– Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

W roku szkolnym 2011/2012 obowiązują faktury za:

 • zakup podręczników – od czerwca 2011
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2011 – książki o charakterze edukacyjnym, edukacyjne programy komputerowe przydatne do nauki w szkole, pomoce naukowo-dydaktyczne, przybory, wyposażenie i artykuły niezbędne dla ucznia, w tym: obuwie i odzież sportowa, teczki, plecaki itp., zakup osobistego sprzętu do zajęć sportowych, zakup materiałów, podręczników i sprzętu niezbędnych do udziału w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, nauce języków obcych, nauce gry na instrumentach itd.
 • dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • udziału w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, imprezach kulturalnych, wszelkich płatnych formach zajęć szkolnych itp.
 • abonamentu internetowego (w miesiącach nauki szkolnej tj. wrzesień-czerwiec)

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia):

1. Wniosku
2. Załącznika do wniosku potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
3. Zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
a. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto
b. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez
prawa do zasiłku)
c. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób, nie
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d. Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
e. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia
komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna
f. Odcinek renty/emerytury
g. Oświadczenia    rodziców o wysokości   dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
h. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto,
netto) – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych
i. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz
dowód opłacania składek w ZUS – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Informacje pochodzą ze strony www.gops.koszecin.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie
ul. Sobieskiego 11a
42-286 Koszęcin


www.gops.koszecin.pl