Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Gmina Komorniki

organizator:

Urząd Gminy Komorniki

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Gmina Komorniki

WNIOSKI O STYPENDIUM NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA 2011 (a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2011 r.) w URZĘDZIE GMINY KOMORNIKI

Pomoc materialna przysługuje
:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających, dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Komorniki.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Komorniki

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. Rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.
2. Pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.
3. Dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie
:
1. Całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
2. Częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
3. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników ( wg wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego).
4. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust.4).
5. Świadczenia finansowego. 6. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez udokumentowane (faktura, rachunek) dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych w wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO m.in.:
1. podręczniki
2. zeszyty
3. słowniki
4. encyklopedie
5. atlasy
6. tablice matematyczne
7. lektury szkolne
8. tornister (plecak szkolny)
9. obuwie sportowe na w-f
10. strój na w-f
11. przybory do nauki zawodu
12. piórnik
13. artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina)
14. okulary korekcyjne
15. tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne
16. komputer, oprogramowanie, części do komputera
17. biurko
18. krzesło do biurka

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w przeciągu dwóch miesięcy od uzyskania stypendium w Urzędzie Gminy Komorniki fakturę potwierdzającą wydatkowanie przyznanych form stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012.

Faktury muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić Urząd Gminy.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie wniosku, który powinien zawierać zaświadczenia o dochodach: (odpowiednio do sytuacji ucznia):

 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • aktualną decyzję organu rentowego przyznającego rentę lub emeryturę lub odcinek renty
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, alimentacyjne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych
 • zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, alimentacyjne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
 • odcinek renty/emerytury
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI, GDYŻ POZWOLI TO NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW I PRZYSPIESZY WYDANIE DECYZJI.

 • przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku
 • wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub pracownika urzędu
 • rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2009 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
 • za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych o składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 • do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze
 • przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 204 zł
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Komorniki, szkołach oraz na stronie internetowej www.komorniki.pl Pobierz wniosek Informacja: Urząd Gminy Komorniki pokój nr 25 Adriana Wiśniewska tel. 61 8100 659

Informacje pochodzą ze strony www.gosirkomorniki.pl

Kontakt

Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki


www.gosirkomorniki.pl