Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Drużbice

organizator:

Urząd Gminy w Drużbicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Drużbice

Wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drużbice na rok szkolny 2011/2012 przyjmowane będą od 01 września 2011 r. do 15 września 2011 r.

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być od 1 października 2006r. większa niż kwota 351 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustaw marca 2004r. o pomocy społecznej). Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Drużbice.

Stypendium nie przysługuje:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 • Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów według katalogu wydatków przy rozliczaniu stypendium.
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów (np. faktury VAT, rachunki, bilety miesięczne imienne itp.) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.

Informacja pochodzi ze strony: druzbice.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Drużbicach
Drużbice 77A
97-403 Drużbice


http://druzbice.pl