Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci29
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • sportowe14
 • artystyczne21
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Dębowiec

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Dębowiec

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dębowiec, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł. miesięcznie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Stypendium szkolne będzie wypłacane jako refundacja kosztów poniesionych przez rodziców lub opiekunów ucznia na cele edukacyjne (na podstawie imiennych  rachunków, faktur)

Od 16 sierpnia 2011r. do 15 września 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu przyjmowane są wnioski.
Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (wniosek złożony do 31 .08 – zaświadczenie o dochodach za lipiec 2011r., do 15.09. – zaświadczenie o dochodach za sierpień, z wyszczególnieniem przychód brutto, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek należny, dochód netto)
 • nakaz płatniczy z 2011r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego
 • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wszystkie druki niezbędne do złożenia wniosku są dostępne w siedzibie GOPS w Dębowcu.

Informacja pochodzi ze strony: www.debowiec.cieszyn.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu
ul. Katowicka 3
43- 426 Dębowiec
tel.: 33 856 22 42
gops@debowiec.cieszyn.pl