Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Bytów

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Bytów

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytów mogą pobierać i złożyć wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok 2011/2012 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów od 11 sierpnia 2011 do 15 września 2011. Pomoc materialna ma charakter socjalny przyznawana jest na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższa niż 351 zł. Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, której powodem są niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium udzielane jest m.in. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.Wypłata stypendium następuje na podstawie przedłożonych oryginalnych dowodów (np. faktur/ rachunków) potwierdzających poniesienie kosztu przez wnioskodawcę.

Więcej informacji o stypendiach socjalnych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów, tel. 59 822 51 01.

Informacje pochodzą ze strony www.bytow.com.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Miła 26a
77-100 Bytów


www.bytow.com.pl