Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Brzeźnio

organizator:

Urząd Gminy Brzeźnio

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Brzeźnio

Zgodnie z:
– Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)
– oraz Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXII/154/2005 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnio.

Gminny Ośrodek Oświaty i Wychowania w Brzeźniu informuje, że od dnia 15 sierpnia 2011 do dnia 15 września 2011 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2011 roku.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 do 15.30. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne będą w GOOiW, a także w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnio www.brzeznio.finn.pl (obwieszczenia i informacje).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Brzeźnio
– uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy
łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł rocznie.
Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Miesięczna wysokość dochodu NETTO na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł – zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zmianami. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
e. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
f. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
g. odcinek renty/emerytury
h. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i. osoby prowadzace działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2010 r. np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę.
Wypłata stypendiów planowana jest w dwóch okresach: w grudniu 2011 r. i czerwcu 2012 r.
– Do wypłaty stypendiów w grudniu będą brane pod uwagę rachunki i faktury za okres od 01.06. 2011r. do 15.11.2011 r.
– Do wypłaty stypendiów w czerwcu będą brane pod uwagę rachunki i faktury za okres od 16.11.2011 r. do 31.05.2012 r.
Faktury za wydatki związane z edukacją będą przyjmowane w okresie:
– od 02.11.2011 r. do 15.11.2011 r. (pierwszy semestr)
– od 16.05.2012 r. do 31.05.2012 r. (drugi semestr)
w Gminnym Ośrodku Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Gminy w Brzeźniu w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 do 15.30.
Prosimy, aby wszystkie zebrane do tego czasu faktury przynieść jednorazowo co ułatwi nam organizację pracy.
Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Paragony nie będą brane pod uwagę. Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje – plecak, buty i strój na WF miały adnotację “szkolne” lub “sportowe”.
Do wydatków można w szczególności zaliczyć: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne: piórnik, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator; okulary korekcyjne, drukarkę, tusz i papier do drukarki, komputer (jeżeli rodzina otrzymała częściowy zwrot za komputer nie może ponownie przedkładać faktury za zakup kolejnego komputera dla tego samego dziecka), części do komputera, nośniki pamięci, obuwie sportowe na lekcje WF (1 para na semestr na dziecko) i obuwie do chodzenia po szkole (1 para na semestr na dziecko) oraz strój sportowy na WF (1 komplet /koszulka, spodenki, skarpety/ na jeden semestr na dziecko) i dres na WF (jeden na semestr na dziecko), sprzęt sportowy, rolki, łyżwy, piłki, rower, mundurek szkolny (jeżeli jest wymagany w szkole), koszty dojazdu do szkół (także ponadgimnazjalnych) w postaci biletów miesięcznych – ważne: jeżeli wcześniej nie zostały zrefundowane.
Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Nie należy go traktować jako wsparcia wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej.

Informacje pochodzą ze strony www.brzeznio.pl

Kontakt

Urząd Gminy Brzeźnio
.
Brzeźnio


www.brzeznio.pl