Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci38
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • muzyczne5
 • artystyczne18
 • inne4
 • sportowe13
 • socjalne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Brześć Kujawski

organizator:

Zakład Obsługi Oświaty

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Brześć Kujawski

Stypendium szkolne na rok szkolny 2011/2012

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Komu przysługuje stypendium:
– Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie przekracza kwoty 351 zł ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r Dz. U nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Brześć Kujawski.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1). całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wkraczających poza zajęcia realizowanych w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2). zakup obuwia i odzieży sportowej niezbędnej w procesie edukacji, zakup podręczników, atlasów, słowników, encyklopedii, zakup przyborów szkolnych niezbędnych w procesie edukacji,
3). całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (koszty dojazdu do szkoły),
4). całkowite lub częściowe pokrycie kosztów wyżywienia (w stołówce , internecie, bursie).

Do wniosku należy dołączyć:
1). Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
2). Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
3). Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.
4). Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
5). Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, dodatek
mieszkaniowy)
6). Zaświadczenie o nie pobieraniu / pobieraniu świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
7). Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych)

Wnioskodawcy przedstawiają informację o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień br.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późń. zm. oraz § 1 pkt 1 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. W sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 135, poz. 950 ) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł.

Obliczanie dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego:
liczba hektarów przeliczeniowych
x
207 zł
=
dochód z gospodarstwa rolnego

Obliczanie dochodu netto:
przychód

podatek

składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
=
dochód netto

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego dostępne są w Zakładzie Obsługi Oświaty w Brześciu Kujawski, pok. 10 (tel. 054- 231-63-23 ). Wnioski można pobierać od 16 sierpnia 2011 r.

Kompletnie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zakładzie Obsługi Oświaty, ul. Plac Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski w godz. 7:15-15:15 w terminie od 1-15 września 2011 r.

Załączniki :
1. Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2011/2012 (wniosek składa się jeden raz w danym roku szkolnym)
2. Zaświadczenie od pracodawcy (należy podać kwotę netto za miesiąc sierpień 2011 )
3. Oświadczenie dotyczących ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym oraz oświadczenie o niepobieraniu dodatku mieszkaniowego za miesiąc sierpień 2011 r.
4. Oświadczenie własne
5. Zaświadczenie o pobieraniu i niepobieraniu zasiłku okresowego lub zasiłku stałego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje pochodzą ze strony www.brzesckujawski.pl

Kontakt

Zakład Obsługi Oświaty
ul. Plac Władysława Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski