Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Bobrowice

organizator:

Urząd Gminy Bobrowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Bobrowice

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może złożyć:
a). rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia,
b). pełnoletni uczeń,
c). dyrektor szkoły.

Miejsce składania wniosków:
Wnioskodawcy składają osobiście kompletny wniosek w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie.
Druk wniosku można pobrać w Biurze Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie lub w szkole (od września br.), w której uczeń będzie realizował obowiązek szkolny.

Terminarz składania wniosków:
1). Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
2). Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Warunki przyznawania stypendium szkolnego:
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
a). miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950), tj. 351 zł,
b). zamieszkuje na terenie Gminy Borne Sulinowo (bez względu na miejsce pobierania nauki).
W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców).

Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego od dnia 1 lipca 2011 roku – zgodnie z przepisami nowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego – w myśl zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa,
a). dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
b). w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do 30 czerwca 2011 r. zawsze wymagane było odpowiednie zaświadczenie), przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do wniosków należy dołączyć:
I . zaświadczenie ze szkoły, że dziecko jest uczniem;
II. zaświadczenia albo oświadczenia ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) o wysokościach dochodów uzyskanych przez wszystkich pracujących członków rodziny – obliczonych zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej lub odcinki z renty/emerytury,
III. zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe),
IV. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu za praktyki uczniowskie,
V. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym) i uwierzytelnione xero wyroku sądowego o przyznaniu alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów albo decyzja MGOPS – fundusz alimentacyjny,
VI. stosowne zaświadczenie albo oświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł np. działalności gospodarczej,
VII. w razie bezrobocia zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
VIII. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w PUP, a w przypadku trwałej niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby lub innego powodu
IX. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, z umów zleceń, o dzieło itp.

Forma załatwienia
Decyzja Burmistrza Bornego Sulinowa o udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub o odmowie udzielenia pomocy.

Wypłata stypendium i zasiłku szkolnego.
Przewidywany termin wypłaty zasiłku
Stypendia i zasiłki szkolne wypłacane są w terminach:
a). za okres styczeń – czerwiec wypłaca się do 30 czerwca każdego roku,
b). za okres wrzesień – grudzień wypłaca się do 31 grudnia każdego roku.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnych wydanych w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Bornego Sulinowa.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom:
a). klas zerowych,
b). którzy nie mieszkają na terenie gminy Borne Sulinowo,
c). którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie),
d). którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
e). którzy utracili prawo do otrzymania stypendium szkolnego ze względu na brak rozliczenia pomocy materialnej.

Czas przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego
a). stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności świadczenia te przyznaje się uczniom o najniższych dochodach.
b). zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zajścia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
– pożar lub zalanie mieszkania,
– nagłą chorobę w rodzinie ucznia,
– śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
– nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
– kradzież w mieszkaniu ucznia.

Formy udzielania stypendium i zasiłku szkolnego
a). Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
– świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
b). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
– świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.
c). Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 455,00 zł.
d) Stypendium szkolne przyznane w ww. formach oraz zasiłek szkolny mogą być również udzielane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

Utrata prawa do otrzymywania stypendium szkolnego
a). Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:
– przerwał naukę w szkole,
– został skreślony z listy uczniów,
– ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
b). Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy
Rodzice albo przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnich  uczniach, jak również dyrektorze szkoły, ośrodka lub kolegium w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego
W roku szkolnym 2011/2012 obowiązują faktury za:

 • zakup podręczników – od czerwca 2011
 • pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2011 wg katalogu wydatków kwalifikowanych
 • abonament internetowy – od września 2011 do czerwca 2012.

1. nauka języków obcych,
2. wizyty u logopedy,
3. ćwiczenia rehabilitacyjne,
4. pokrycie kosztów związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania: wyŜywienie
w stołówce szkolnej, internacie, bursie,
5. zakwaterowanie w internacie, bursie albo kwaterze prywatnej, na podstawie zawartej umowy,
6. dojazd do szkoły dla tych uczniów, którzy nie korzystają z biletów finansowanych przez Gminę Borne Sulinowo,
7. opłaty za szkołę (czesne),
8. zakup edukacyjnych programów komputerowych,
9. wycieczka szkolna lub wyjazd na „zieloną szkołę”,
10. podręczniki,
11. zeszyty,
12. słowniki,
13. encyklopedie,
14. atlasy,
15. tablice matematyczne,
16. lektury szkolne,
17. tornister (plecak szkolny),
18. obuwie sportowe wyłącznie na lekcje wychowania fizycznego,
19. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego,
20. przybory do nauki zawodu,
21. artykuły szkolne ( np.: bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina),
22. okulary korekcyjne,
23. koszty abonamentu internetowego,
24. tusze do drukarek,
25. biurko i krzesło do biurka,
26. sprzęt muzyczny,
27. pozalekcyjne zajęcia sportowe – uczestnictwo potwierdzone przez osobę prowadząca zajęcia,
28. kółka zainteresowań – uczestnictwo potwierdzone przez osobę prowadząca zajęcia.
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate, odzież na zajęcia praktyczne – zasadność zakupu potwierdzona przez dyrektora szkoły).
Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Informacje pochodzą ze strony www.bornesulinowo.pl

Kontakt

Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice
tel. 68 391 32 80
bobrowice@zgwrp.org.pl
www.bobrowice.pl