Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • naukowe41
 • artystyczne16
 • inne10
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie34
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Błażowa

organizator:

Urząd Miejski w Błażowej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Błażowa

Urząd Miejski w Błażowej informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne dla rodziców/uczniów od dnia 16 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Błażowej ul. Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błażowej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września 2011r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2011r. w Urzędzie Miejskim w Błażowej, pokój nr 8.

Pomoc materialna przysługuje:  

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuj: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351,00 zł. (art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Błażowa.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (odpowiednio do sytuacji rodziny ucznia) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

 • odcinek emerytury/renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub ksero aktualnej decyzji,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej,
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych,
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów;
 • oświadczenia osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (dodatek mieszkaniowy, stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Informacje pochodzą ze strony www.blazowa.itl.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Błażowej
ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa