Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2010/2011 – Pyskowice

organizator:

Zespół Placówek Oświatowych w Pyskowicach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne 2010/2011 – Pyskowice

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna  lub  wystąpiło  zdarzenie  losowe (art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jedn.  Dz.U. z 2004 r.  Nr 256,  poz. 2572, z późn. zm.).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty  351,00 zł.

Pomoc materialna może być przyznana:

1). uczniom szkół publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2). wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3). uczniom szkół niepublicznych nieposiadających  uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4). słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia  24 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 należy składać w terminie od 1 do 15 września 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach –  pokój 107.

Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udziela Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 505 lub 506, tel. 032 332 60 40.

Informacje pochodzą ze strony www.pyskowice.pl

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych w Pyskowicach
ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 505 lub 506
Pyskowice
tel. (32) 332 60 40

www.pyskowice.pl