Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
 • sportowe17
 • naukowe51
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2010/2011 – Jastrzębie Zdrój

organizator:

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne 2010/2011 – Jastrzębie Zdrój

Stypen dia szkolne 2010/2011

Mogą się o nie starać uczniowie spełniający następujące kryteria:
– zamieszkują na terenie miasta Jastrzębie Zdrój
– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub nastąpiło zdarzenie losowe.

I. Stypendium szkolne
Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz od dodatkowych okoliczności określonych w art. 90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty.
– miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/os.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników szkolnych, lektur, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych i innych, zakup, pomocy naukowych, przedmiotów niezbędnych do nauki zawodu, zeszytów, piórników, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (raz na semestr), obuwia sportowego (raz na semestr), kalkulatorów, tuszu do drukarki, komputera, części do komputera, oprogramowania, biurka, krzesła do biurka, pokrycia kosztów abonamentu internetowego (od IX – VI ) i innych,
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np.: kursy języków obcych, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, kursy nauki pływania, częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na zieloną szkołę i inne,
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z podejmowaniem nauki poza miejscem zamieszkania polegających na refundacji kosztów zakwaterowania w internatach, bursach, kwaterach prywatnych w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów, dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów poza miejscem zamieszkania,
– świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Wnioski należy składać w terminie:

do 15 września 2010 r. w szkole, do której uczęszcza uczeń, a w przypadku uczniów pobierających naukę w placówkach znajdujących się poza terenem miasta, wnioski te należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta, pok. 020A.
– do 15 października 2010 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium wypłacane będzie w formie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne (faktury bądź rachunki wystawione imiennie na rodzica lub ucznia wymienionego w decyzji).

II. ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta Jastrzębie Zdrój znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:
– śmierć członka rodziny,
– ciężka choroba członka rodziny,
– wypadek członka rodziny,
– znaczna szkoda materialna spowodowana kradzieżą lub klęską żywiołową.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym realizowany będzie poprzez refundację poniesionych wydatków udokumentowanych fakturą lub rachunkiem w drodze przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się:
– w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez miasto Jastrzębie Zdrój w szkole, do której uczeń uczęszcza,
– w pozostałych przypadkach bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta pok. 020 A.
Wnioski o pomoc materialną złożone po terminie bez podania przyczyny nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony www.tvkanon.pl

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój